Giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ

08/03/2018 18:58

Hỏi 

- Họ tên: Huỳnh Ngọc Lượng (73 tuổi ) - Địa chỉ: 17 Tân Hòa - Bình Tân - Vĩnh Trường - Nha Trang - Email: phamhu***[email protected] Hỏi: Tôi có miếng đất được thừa kế ,trồng cây hàng năm , nằm cách mặt đường Lê Hồng Phong 50 m, thuộc Phường Phước Long – TP. Nha Trang , tiếp giáp liền kề với đất ở thuộc vị trí 1 , đường Lê Hồng Phong có giá 5.400.000 đ/m2 theo bảng giá đất 2009, đã có Quyết định thu hồi đất của UBND TP. Nha Trang ký này 10 / 6/ 2009 để triển khai dự án khu Đô thị mới Phước Long . Tuy nhiên UBND thành phố đã áp dụng các mức bồi thường hỗ trợ như sau : - Bồi thường về đất : 18.000 đ /m2 x 5 ( hệ số bồi thường ) = 90.000 đ/m2 - Hỗ trợ về đất : Lấy giá đất trồng cây hàng năm do UBND tỉnh Khánh Hòa quy định là không được vượt quá 310.000 đ/m2 trừ đi giá bồi thường về đất 90.000 đ/m2 ở trên : 310.000 – 90.000 = 220.000 ( đ/ m2) Và đưa ra mức hỗ trợ về đất là 220.000 đ/m2. Tổng cộng các khoản bồi thường hỗ trợ đối với diện tích 614m2 phải thu hồ là : 614 m2 x 310.000 đ/ m2 = 190.340.000 đ - Ngoài ra còn có các khoản bồi thường cây trồng ; 5.526.000 đ , hỗ trợ ổn định đời sống cho 9 nhân khẩu là 5.706.000 đ , không có phần hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Vậy xin hỏi cách tính các khoản bồi thường hỗ trợ về đất của UBND Thành phố Nha Trang đối với diên tích 614 m2 đất phải thu hồi của tôi như trên là có đúng với quy định tại Khoản 2 , Điều 10 của Nghị Định 197 / 2004 / NĐ- CP và các quy định khác liên quan đến hồi thường hỗ trợ đất của pháp luật hay không ?

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Phụ lục 2  Bảng giá đất năm 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số  90/2008/QĐ-UBND, ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa) thì thửa nông nghiệp (trồng cây hàng năm như ông đã nêu trên) thuộc vị trí 1, hệ số 5, đơn giá 18.000 đồng/m2 là đúng quy định:

* Về hỗ trợ đối với đất nông nghiệp:

Theo quy định tại tiết a2 điểm a Điều 1 Quyết định 460/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 của UBND tỉnh khánh Hòa, về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì mức hỗ trợ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm không thuộc trường hợp đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở tại thành phố Nha Trang bằng 20% giá đất ở liên kề.

Tuy nhiên, Giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ được quy định tại tiết c2 điểm c Điều 1 Quyết định 460/QĐ-UBND nêu trên như sau: “Giá đất để tính bồi thường (theo loại đất nông nghiệp được bồi thường) cộng (+) với mức hỗ trợ (theo giá đất liền kề) không được vượt quá giá đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường đối với loại đất nông nghiệp cùng loại được bồi thường. Cụ thể áp dụng:

- Trường hợp giá đất để tính bồi thường cộng (+) với mức hỗ trợ theo giá đất do UBND tỉnh quy định thấp hơn hoặc bằng giá đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường thì áp dụng giá đất do UBND tỉnh quy định;

 - Trường hợp giá đất để tính bồi thường cộng (+) với mức hỗ trợ theo giá đất do UBND tỉnh quy định cao hơn giá đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường thì áp dụng giá chuyển nhượng trên thị trường được cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.”

Như vậy, trường hợp của ông về giá đất để tính bồi thường cộng (+) với mức hỗ trợ theo giá đất do UBND tỉnh quy định cao hơn giá đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường nên áp dụng giá chuyển nhượng trên thị trường được cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt (310.000đ/ m2 ) là đúng quy định theo QĐ 02/2007/QĐ-UBND và QĐ 460/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên do thông tin ông cung cấp chưa rõ về vị trí thửa đất, nên việc quy về giá đất ở liền kề để tính hỗ trợ chưa có cơ sở để đối chíêu với khỏan 2 Điều 10 của Nghị định 197/2004/NĐ-CP./.  

Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội / kênh diaocviet.vn tổng hợp.


Bình luận